ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อกับเรา

dot
dot
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพสามิต
dot
ข่าวสารรายวัน(หนังสือพิมพ์)
dot
bulletหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
bulletหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
bulletหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์ ฐานเศรฐกิจ
bulletหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
bulletสำนักข่าวไทย
dot
ความสุนทรทางบันเทิง
dot
bulletฟังวิทยุ online
bulletดูทีวี online
bulletเช็ครอบหนัง
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/เลิกการทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลของผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจเช็คผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขผู้เสียภาษี online
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล
dot
จิปาถะ
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
bulletรหัสไปรษณีทั่วไทย
bulletคำนวณระยะทางก่อนเที่ยว
bulletตารางเวลาเดินรถไฟ
bulletพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
bulletติดตามการนำส่งไปรษณีย์
bulletดูดวงชะตา พยากรณ์
dot
เช็คอีเมล
dot
bulletHotmail
bulletแปลภาษา
dot
ห้องสมุดนักบัญชี
dot
bulletมาตรฐานการสอบบัญชี
bulletมาตรฐานการบัญชี IFRS
bulletประมวลรัษฏากร - online
bulletกฏหมายออกใหม่
bulletหลักสูตรอบรมของสมาคม
bulletพิมพ์แบบ สบช 3
BOOK KEEPPING/รับทำบัญชี article

ตามพรบ การบัญชี 2547 กำหนดให้นิติบุคคลประเภท บริษัท  ห้างหุ้นส่วน ต้องมีนักบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.เรามี นักบัญชี ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติไว้บริการท่าน

รูปแบบของการให้บริการของเรา แบ่งได้  3 ประเภทดังนี้

   1. ให้บริการทำบัญชีที่สำนักงาน

การรับเอกสาร และข้อมูลของลูกค้า มาทำในสำนักงาน (เหมาะสำหรับกิจการเล็ก ๆ)ซึ่งไม่มีพนักงานบัญชี  หรือมีพนักงานบัญชีแต่ขาดประสบการไม่สามารถปิดบัญชีได้

   2. ส่งพนักงานเข้าไปให้บริการยังสำนักงานของท่าน

การส่งพนักงานเข้าไปทำงานยังสำนักงานของท่าน ตามกำหนดเวลา โดยเอกสารและข้อมูลทุกอย่าง อยู่ ณ ที่ทำการของท่าน  วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีความพร้อมพอสมควร

   3. ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการบัญชี

โดยพนักงานการส่งพนักงานซึ่งมีประสบการณ์สูง เข้าไปให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ เจ้าของกิจการ พนักงานบัญชี หรืออาจช่วยกำกับนโยบายทางการบัญชีให้ ในระดับหนึ่งด้วย

ลูกค้าของเราคือ

        1. นิติบุคคลทุกประเภท   ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคม  ฯลฯ

          2. บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการร้านค้า และกิจการทั่วไป

 อยากทราบค่าบริการ  Click  ที่นี่ 

 

 

รายละเอียดการจัดทำบัญชีท่านหาอ่านได้ตามรายการข่างล่างนี้ 

 

ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีตามพรบและหน้าที่และความรับผิดชอบตามพรบ.

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือใคร


----------ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ประกอบด้วย

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้รับผิดชอบ

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

2. บริษัทจำกัด

3. บริษัทมหาชนจำกัด

4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

6. สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้

------1. มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นประจำ

------2. มีพนักงานประจำ

------3. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได

7. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่ายผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดิทัศน์ และแผ่นซีด

- หุ้นส่วนผู้จัดการ

- กรรมการ

- กรรมการ

-บุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินการในประเทศไทย

- บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของกิจการ

- ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจ

 

 

 

- เจ้าของหรือผู้จัดการ

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

---------1. จัดให้มีผู้ทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนด
---------2. ควบคุมดูแล ผู้ทำบัญชี ให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรงต่อความเป็นจริง
---------3. จัดให้มีการทำบัญชีนับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชี โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กำหนด
ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
---------4. จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งได้แก่ บันทึก หนังสือหรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็น
หลักฐานในการลงรายการในบัญชี
---------5. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ผู้ทำบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี
---------6. ต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน เว้นแต่
------------6.1 รอบปีบัญชีแรกอาจปิดบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
------------6.2 รอบปีบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ สารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปี
บัญชี จะไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
---------7. ต้องจัดทำงบการเงิน โดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้าประกาศกำหนด
---------8. ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เว้นแต่ งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท
และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงิน ซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง
ในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป
---------9. ต้องยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ดังนี้
------------9.1 ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลหรือธุรกิจประเภท
----------------(1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
----------------(2) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
----------------(3) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
------------9.2 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินของนิติบุคคลต่อไปนี้ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
----------------(1) บริษัทจำกัด
----------------(2) บริษัทมหาชนจำกัด
---------10. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
---------11. กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
บุคคลธรรมดาซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเมื่อเลิกประกอบธุรกิจ ต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ


ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ

---------ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็น
ลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม

ผู้ทำบัญชีได้แก่บุคคลต่อไปนี้
---------1. กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่
------------- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
------------- สมุห์บัญชี
------------- หัวหน้าแผนกบัญชี
------------- ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว
---------2. กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี คือ
------------- หัวหน้าสำนักงานกรณีที่เป็นสำนักงานที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
------------- ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีเป็นสำนักงานที่จัดตั้งในรูป
คณะบุคคล
------------- กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงาน
ที่จัดตั้งในรูปนิติบุคคล
---------3. บุคคลธรรมดา ที่ประกอบวิชาชีพรับจ้างทำบัญชีอิสระ กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ
---------4. ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี กรณีที่ "ผู้ทำบัญชี" รับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย
---------5. บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม 1.1-1.4 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดทำบัญชี

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี
---------1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
---------2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้
---------3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี กฎหมายผู้สอบบัญชี เว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
---------4. มีคุณวุฒิการศึกษาตามขนาดธุรกิจในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
------------(1) กลุ่ม 1 ผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน
30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้
รวมของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ผู้ทำบัญชีไม่มีคุณสมบัติ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถเป็น
ผู้ทำบัญชีของกิจการนั้นต่อไปได้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

------------(2) กลุ่ม 2 ผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน
สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม รายการใดรายการหนึ่ง เกินกว่าที่กำหนดในกลุ่ม 1 บริษัทมหาชนจำกัด
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน/หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า

เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี

---------ผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
---------1. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี พร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำหนดต่ออธิบดี
ตามแบบ ส.บช. 5 และ ส.บช.5-1 ภายใน 60 วัน นับจาก
------------(1) วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (10 สิงหาคม 2544) กรณีทำบัญชีอยู่แล้ว
------------(2) วันเริ่มทำบัญชี
------------(3) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
---------2. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก ๆ รอบสามปี
---------3. ต้องรับทำบัญชีไม่เกินปีละ 100 ราย หากเกินจะต้องมีผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ
ผู้ทำบัญชีอย่างน้อย 1 คน ในทุก ๆ 100 ราย ที่เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ถ้าเกินกว่า 50 ให้นับ
เป็น 100

หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

---------1. จัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของ "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี" ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
---------2. ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ
หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือคำแปรรหัสบัญชีที่เป็นภาษาไทยไว้
---------3. เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือทำด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

การจัดทำบัญชี

----------เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ
กับการวางแผนการดำเนินธุรกิจ คือ การเตรียมการในเรื่องการจัดทำบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
การลงบัญชี เพื่อจะได้จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
----------1. กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
จะต้องพิจารณาว่าประกอบธุรกิจอะไร หากประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำ
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียบเพลง แถบวีดิทัศน์
และแผ่นซีดี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เป็นต้นไป แต่หากประกอบ
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ขณะนี้ยังไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
จนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะออกประกาศกำหนดเพิ่มเติมว่าการประกอบธุรกิจประเภทใด
มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี
----------2. กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน ประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
-------------(1) บัญชีรายวัน
-----------------(ก) บัญชีเงินสด
-----------------(ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
-----------------(ค) บัญชีรายวันซื้อ
-----------------(ง) บัญชีรายวันขาย
-----------------(จ) บัญชีรายวันทั่วไป
-------------(2) บัญชีแยกประเภท
-----------------(ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
-----------------(ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
-----------------(ค) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
-----------------(ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
-------------(3) บัญชีสินค้า
-------------(4) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็น
แก่การทำบัญชีของธุรกิจ

----------ทั้งนี้ ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากที่ได้กำหนดไว้
ตามกฎหมายบัญชีเดิมหรือประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 285 ยกเว้นแต่ในเรื่องของการกำหนดให้จัดทำ
"บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร" ซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ปฏิบัติให้ถูกต้อง หากมีการเปิดบัญชีธนาคารในนามของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เช่น บริษัท ก, ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ข ธุรกิจก็ต้องจัดทำบัญชีธนาคาร โดยแยกเป็นแต่ละเลขบัญชีธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ให้ครบถ้วน
ถูกต้องด้วย จะบันทึกบัญชีธนาคารโดยนำทุกบัญชีธนาคารที่เปิดใช้มาลงรวมกันเป็นบัญชีเดียวไม่ได้


เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี

----------ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ให้ผู้ทำบัญชี
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้น แสดงผลตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้
เอกสารประกอบการลงบัญชี แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ
----------1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยบุคคลภายนอก
----------2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออก
ให้แก่บุคคลภายนอก
----------3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อใช้ใน
กิจการของตนเอง
----------เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภท จะต้องมีรายการตามที่กำหนดในหมวด 4
แห่งประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำฯ พ.ศ. 2544 ซึ่งรายการที่
กำหนดจะมีลักษณะคล้ายกับรายการที่กำหนดตามประกาศกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2534)
เรื่อง กำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว แต่มีบางรายการที่แตกต่างไป คือ

ชนิดเอกสาร
(ใหม่)
ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำฯ
พ.ศ. 2544
(เดิม)
ประกาศกรมทะเบียนการค้า
ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2534)
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบกำกับสินค้าหรือใบส่งของ

3. เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ

- ลายมือชื่อของผู้รับเงิน หรือตั๋วเงิน
เว้นแต่เป็นเอกสารที่จัดทำและส่งมอบ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
อื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

- ลายมือชื่อผู้จัดทำเอกสาร

- วิธีการและการคำนวณต่าง ๆ (ถ้ามี)

- ลายมือชื่อของผู้รับเงินหรือตั๋วเงิน
-

-

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

AUDIT/ตรวจสอบบัญชี/และตรวจสอบรับรองบัญชี article
BUSINESS REGISTER/จดทะเบียนธุรกิจ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงาน เค ที วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 128,130 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โทร 02-7356400-1 โทรสาร 02-735-4100 Email : Komtorn@hotmail.com